AGB portant modification de divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de travaux PEB et fixant la date d'entrée en vigueur de diverses dispositions de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, april 3, 2014
BBR houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-werkzaamheden en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van verschillende bepalingen van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
Inwerkingtreding op 1 januari 2015
lucht
duurzame ontwikkeling
energie
financiën
informatie
mobiliteit
vergunning
sanctie
bouw/gebouw
verwarming
klimaat
BWLKE
elektriciteit
milieueffecten
inbreuk
EPB
gevaarlijke stof
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans