11596

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juli 29, 2010
Raad van State. Arrest nr. 91/2010
Verzoekschrift tot nietigverklaring ; ordonnantie van 30 april 2009 ertoe strekkend een hoofdstuk V toe te voegen aan titel III van de huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand, tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van het Gerechtelijke wetboek ; schending van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, en van de artikelen 10, 11, 15, 22, 23, 35, 39, 144 tot 146 van de Grondwet ; gewestelijke administratieve geldboete ; verwerping
huisvesting
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans