11530

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
woensdag, november 24, 2010
Richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking)
Opheffing van Richtlijn 78/176/EEG van de Raad van 20 februari 1978 betreffende de afvalstoffen afkomstig van de titaandioxyde-industrie, Richtlijn 82/883/EEG van de Raad van 3 december 1982 betreffende de voorschriften voor het toezicht op en de controle van de milieus die betrokken zijn bij lozingen van de titaandioxyde-industrie, Richtlijn 92/112/EEG van de Raad van 15 december 1992 tot vaststelling van de procedure voor de harmonisatie van de programma's tot vermindering en uiteindelijke algehele opheffing van de verontreiniging door afval van de titaandioxide-industrie, Richtlijn 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties, Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval en Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) met ingang van 7 januari 2014
Opheffing van
Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties met ingang van 1 januari 2016
Inwerkingtreding op 6 januari 2011
Omzettingstermijn : 7 janvier 2013
lucht
afval
water
uitbatingsvoorwaarden
producten
bodem
vergunning
informatie
klimaat
verbrandingsinstallatie
VOS/oplosmiddel
gevaarlijk afval
water-afvalwater
milieueffecten
ingedeelde inrichting
gevaarlijke stof
water-drinkwater
water (oppervlaktewater)
water-grondwater
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans