10497

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
dinsdag, januari 15, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-416/10
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Slowakije) ; artikel 267 VWEU ; vernietiging van rechterlijke beslissing ; terugverwijzing naar betrokken rechter ; verplichting om te voldoen aan vernietigingsbeslissing ; prejudiciële verwijzing ; mogelijkheid ; milieu ; Verdrag van Aarhus ; richtlijn 85/337/EEG ; richtlijn 96/61/EG ; inspraak van publiek bij besluitvorming ; aanleg van stortplaats van afvalstoffen ; aanvraag van vergunning ; zakengeheim ; niet-mededeling van stuk aan publiek ; gevolg voor geldigheid van besluit over vergunning voor stortplaats ; herstel ; milieueffectbeoordeling van project ; aan toetreding van lidstaat tot Unie voorafgaand eindadvies ; toepassing ratione temporis van richtlijn 85/337 ; beroep in rechte ; voorlopige maatregelen ; opschorting van tenuitvoerlegging ; nietigverklaring van bestreden besluit ; eigendomsrecht ; afbreuk
lucht
afval
water
bodem
vergunning
informatie
verbrandingsinstallatie
gevaarlijk afval
water-afvalwater
milieueffecten
ingedeelde inrichting
gevaarlijke stof
water (oppervlaktewater)
water-grondwater
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans