567f6236fd6400b18a2081b1c28bc616 - 08/08/2016 - 14:32

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
donderdag, juni 2, 2016
HJEU. Arrest van het Hof. Affaire C-355/14
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; indirecte belastingen ; accijns ; richtlijn 2008/118/EG ; verschuldigdheid van de accijns ; artikel 7, lid 2 ; begrip „het aan een accijnsschorsingsregeling onttrekken van accijnsgoederen” ; heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit ; richtlijn 2003/96/EG ; artikel 14, lid 1, onder a) ; gebruik van energieproducten voor de productie van elektriciteit ; koop en wederverkoop door een tussenkoper van energieproducten die zich in een belasting-entrepot bevinden ; rechtstreekse levering van de energieproducten aan een marktdeelnemer met het oog op de productie van elektriciteit ; vermelding van de tussenkoper als „geadresseerde” van de producten in de fiscale documenten ; schending van de naar nationaal recht geldende eisen voor vrijstelling van accijns ; weigering van vrijstelling ; bewijs van het gebruik van de producten onder de voorwaarden voor vrijstelling van accijns ; evenredigheid
energie
financiën
producten
energie (markt/distributie)
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans